સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for જાન્યુઆરી 2009

હાસ્ય…….

26/03/07

–> એક હૉટલમાં એક ઉદાસ માણસ આવ્યો અને એક ટેબલ પાસે જઈને બેસી ગયો. જ્યારે વેઈટર ઑડર લેવા તેની પાસે ગયો ત્યારે તેણે કહ્યું : બે બળેલી રોટલી, એક દિવસનું વાસી શાક અને એક પ્યાલો ટાઢી ચા લઈ આવ.’ આશ્ચર્યચક્તિ વેઈટરે પૂછ્યું : ‘સાહેબ, ખરેખર?’ ‘હા. લઈ આવ, તને કીધું ને.’ ઘરાકે ગુસ્સે થતાં કહ્યું. […]