સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Archive for જૂન 2008

રૂમાલ મારો લેતા જજો-લોકગીત

26/03/07

મારી સગી નણંદના વીરા, રૂમાલ મારો લેતા જજો, રૂમાલ મારો લેતા જજો, કે દલ દેતા જજો, મારી સગી નણંદના વીરા, રૂમાલ મારો લેતા જજો ! લીલી ઘોડીના અસવાર રે, રૂમાલ મારો લેતા જજો, એ લેતા જજો, કે દલ તમારું દેતા જજો, મારી સગી નણંદના વીરા, રૂમાલ મારો લેતા જજો ! ઓલ્યા વાણિયાના હાટનો લીલો રૂમાલ, […]