સ્પંદનના ઝરણાં……
જાગૃતિ વાલાણીનો સ્વરચિત અને મનગમતી કવિતાનો બ્લોગ

Posts Tagged ‘બાળગીત

મને કહોને-પ્રીતમલાલ મઝમુદાર

26/03/07

મને કહોને પરમેશ્વર કેવા હશે ? ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે ? ગગનની ઓઢણીમાં ચાંદા સૂરજને, તારાને ગૂંથનારા કેવા હશે ? … મને કહોને આંબાની ઊંચી ડાળે ચડીને, મોરોને મૂકનાર કેવા હશે ? … મને કહોને મીઠા એ મોરોના સ્વાદ ચખાડી, કોયલ બોલાવનાર કેવા હશે ? … મને કહોને ઊંડા એ સાગરનાં મોજાં ઉછાળી, […]

વારતા રે વારતા

26/03/07

વારતા રે વારતા, ભાભો ઢોર ચારતા, ચપટી બોર લાવતા, છોકરાંને સમજાવતા, એક છોકરો રિસાયો, કોઠી પાછળ ભીંસાયો, કોઠી પડી આડી, છોકરાએ ચીસ પાડી, અરરરર….માડી! – અજ્ઞાત

મેં એક બિલાડી પાળી છે

26/03/07

મેં એક બિલાડી પાળી છે, તે રંગે બહુ રૂપાળી છે, એ હળવે હળવે ચાલે છે, ને અંધારામાં ભાળે છે, દૂધ ખાય, દહીં ખાય, ઘી તો ચપચપ ચાટી જાય, તે ઉંદરને ઝટપટ ઝાલે, પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે, એના ડિલ પર ડાઘ છે, એ મારા ઘરનો વાઘ છે. – ત્રિભુવન વ્યાસ